Braťka a jeho život

Měl bych plakat pro staré časy, ale nedělám to a nenechávám se tím ovlivňovat. Co jsme spolu krásného užili, zůstává nám a je lhostejno novým pokolením. Oni musí hledat své radosti a boje a my jim k tomu musíme pomáhat bez ohledu na to, že to nedělají tak, jako my.

Braťka

BraťkaZakladatelem skautského oddílu Pátý přístav vodních skautů byl spisovatel a novinář Jaroslav Novák, mezi skauty známý spíše jako Braťka. Jak vznikla tato přezdívka? Mohlo by to být od slova bratr, kterým se skauti mezi sebou oslovují. Každopádně byl nejen vůdcem ale hlavně bratrem všem členům svého oddílu a všem skautům. Oddílu se věnoval od devatenácti let až do své smrti. Založil tradici, která ho přežila a trvá již 100 let. Naše výstava je malou procházkou tímto stoletím.

Nejdůležitější data Braťkova života, který byl těsně spojen s životem oddílu a skautského hnutí:

31.1.1894 – V Praze na Žižkově se manželům Novákovým narodil prvorozený syn Jaroslav, syn Stanislav se narodil v roce 1896 a dcera Vlasta v roce 1900. Otec byl příručím v drogerii, matka dělnicí v barvírně.
1900 – 1905 Navštěvuje II. chlapeckou školu na Žižkově.
1905 – 1906 Studuje v primě vinohradského gymnázia, studia přerušuje pravděpodobně z finančních důvodů.Píše povídku „Osudy rodiny Kovářovi“.
1906 – 1909 Studuje na vinohradské měšťance.
1908 Matka umírá na tuberkulosu, v domácnosti vypomáhá slepý strýc.
1909 – 1920 Začal se učit sazečem ale pro plicní a oční potíže z učení odchází a pracuje jako praktikant na žižkovském okresním hejtmanství, později na policejním ředitelství ve spisovně. Soukromě absolvuje pedagogický seminář profesora Čády, učí se němčinu, angličtinu a polštinu.
1911 V sedmnácti letech si v novinách přečetl o přednášce A. B. Svojsíka o novém způsobu výchovy mládeže, který zcela odpovídal tomu, po čem toužil.
1912 Studuje všechny nově vydané Svojsíkovy příručky, navštěvuje jeho přednášku, posílá přihlášku do vznikajícího oddílu, ale letního tábora se nemohl zúčastnit, protože neměl dovolenou.
1913 Na jaře absolvuje kurs pro junácké činovníky a začíná vést družinu, se svým zástupcem jede v létě na zkušenou do tábora prof. Vejborného. Na podzim A. B. Svojsík pověřil jednotlivé rádce vedením nově ustavených oddílů, kterým přidělil registrační čísla podle abecedního pořádku jmen vedoucích. Novák Jaroslav byl pátý. To byl počátek činnosti pátého oddílu zvaného dodnes „Pětka“.
1914 Vede první samostatný tábor.
1916 Na táboře, který u Berouna vede s V. Wildmannem a A.V.Sigmundem, inspirováni M.Seifertem, vytvářejí zkoušku šesti orlích per, ze které se později vyvine zkouška „tři orlí pera“.
1917 Začíná přispívat do časopisu Junák.Pravděpodobně poprvé hraje oddíl dobrodružnou hru po Praze „Kurýr ve městě“, vzor pozdějších tzv. detektivek.Nákladem 5. oddílu vychází jeho „Junácká příručka“.
1918 Tajemníkem Svazu junáků a skautů, kterým zůstává až do roku 1940.Členové oddílu se významně podílejí v pomoci Národnímu výboru při vzniku republiky.
1919 Redaktorem časopisu Junák.Začíná vydávat časopis „Listy pro junácké vůdce a rádce“, což byl vůbec první metodický časopis Junáka.
1920 V nakladatelství J. R.Vilímek vychází jeho chlapecký román „Skautská srdce“.Oddíl táboří v Tatrách ve výšce 1 444 m.n.m.
1922 Klubovna na Petrském nábřeží.Vychází jeho příručka „Družinová soustava“.
1923 Táboří s oddílem v Jugoslávii na Makarské. Oslava desetiletí oddílu za přítomnosti A. B. Svojsíka.Je jedním z vůdců první československé lesní školy na Jemčině.
1926 Někdy v té době založena 5. smečka vlčat, kterou vede Braťkova sestra Vlasta, později Standa Lang a jeho budoucí žena Libuše. Na vedení se pravděpodobně podílí i Braťkova sestřenice a budoucí manželka Vlasta.
1927 Vznik oddílového pokřiku „DO ČELA NEPOVOL, BIJ SE VPŘED. PĚT, PĚT, PĚT!, který zůstal dodnes.
1930 Zakoupen hausbót, který byl zakotven na Smíchově a sloužil jako klubovna.Stává se vedoucím redaktorem časopisu Skaut Junák.
1931 Slovanské Jamboree ve Stromovce, při slavnostním průvodu Prahou tvořila Pětka čestnou četu se státní vlajkou v čele průvodu.Budování skautské rezervace v Nižboru.Putovní tábor na Podkarpatské Rusi.
1932 Je jedním z vůdců České lesní školy v Nižboru.
1933 Parlament oddílu schválil změnu na vodácký oddíl – přístav.Roveři staví pramičku a vyhrávají na ní závod přes pražské jezy.
1934 Letní oddílová plavba na plachetnici Gospa Poišana po Jaderském moři.
1935 Letní oddílová plavba na plachetnici Gospa Poišana ze Splitu do Řecka.
1936 vychází cestopisný deník „Pod bílými plachtami“ popisující cestu plachetnicí z roku 1934.Pracuje ve vedení kapitanátu vodních skautů.
1937 Cesta na světové jamboree v Holandsku a dále do Anglie a Francie.Vychází jeho příručka „Skautské divadlo“ a „Radosti a taje junáctví“.
1938 Se spolupracovníky vydává příručku „Skauting na vodě“.
1939 Oddíl vyhrává první ročník závodu Přes tři jezy, který existuje dodnes.V nakladatelství J. Kobes vychází jeho chlapecký román „Zelené jezero“, ve kterém je poprvé popsána dlouhodobá táborová hra s legendou.
1940 Na podzim zatčen gestapem a po několikaměsíčním vyšetřování propuštěn. Až do roku 1944 se ukrýval v severních Čechách v lesní chatě a psal knihu „Bílá ruka“ a „Mořská hvězda“.Během okupace zakládá několik členů oddílu odbojovou organizaci „Zbojník“, která se později rozšířila a přejmenovala na „Zpravodajskou brigádu“, od Braťky se však museli distancovat.
1942 V nakladatelství J. Kobes vychází jeho chlapecký román „Vláďa Nebojsa“.
1944 Na podzim se vrací do Prahy a účastní se příprav povstání a obnovy Junáka.V nakladatelství J. Kobes vychází jeho chlapecký román „Bílá ruka“.
1945 Během pražského povstání organizuje revoluční akce pražského Junáka.5. přístav má oddíly 5., 6., 7., 8., 9., a 5. smečku vlčat, tábor na Seči má 150 účastníků.Pracuje v náčelnictvu Junáka a v redakci týdeníku Junák.Členem nově vzniklého Syndikátu českých spisovatelů.V časopisu Junák vychází na pokračování jeho román „Za temným sluncem“.
1946 Oddíl získává chalupu na Tetřevích boudách v Krkonoších a staví svépomocí klubovnu v Braníku.Vychází jeho román „Mořská hvězda“ inspirovaný oddílovou plavbou po Jaderském moři v letech 1934 – 1935.Vydává svou nejdůležitější metodickou příručku „Junácká družina“, která vyšla opakovaně v několika vydáních.Stává se šéfredaktorem časopisu Junák, kde mu vychází román „Atol Palmyra“.
1947 Pracuje jako scénárista Československého filmu, spolupracuje na scénáři „Na dobré stopě“ a „Hadrová válka, s režisérem Josefem Machem natáčí na táboře Pětky film „Na dobré stopě“.
1948 Po komunistickém puči je zbaven místa šéfredaktora časopisu Junák, ale až do léta vychází v časopisu Junák jeho román „Hoši na řece“.Oddílová plavba s kutrem „Pětka“ po Visle až k Baltickému moři.Po rozpuštění Junáka přechází 14 členů oddílu pod hlavičku jachetního oddílu Českého yacht klubu.
1949 Letní tábor v Tomanově dolině v Tatrách.Do nově vzniklého Svazu československých spisovatelů nebyl přes své žádosti nikdy přijat.
1950 – 1953 Pracuje jako kontrolor v nakladatelství Naše vojsko.
1954 po nátlaku StB odchází do Úžína u Ústí nad Labem, pracuje v n. p. Kniha.Pražský oddíl předává Švígovi, na vedení oddílu se podílí jen na dálku.Svatba s Vlastou Mayerovou, vlastní sestřenicí, se kterou již nějakou dobu sdílel společnou domácnost. Vlasta byla ve 20. letech činná v dívčím skautingu i u vlčat Pětky.
1955 Zakládá oddíl v Ústí nad Labem.
1956 Tábor na Holné, kde jsou společně členové pražského a ústeckého oddílu.
1956 – 1957 Rozhlasová dramatizace Jiráskova románu „U nás“ ale k provedení nedošlo.
14.3.1965 Jaroslav Novák umírá. Jeho žena prodala domek v Úžíně a přestěhovala se do Chabařovic. Zůstalo po něm několik nedokončených literárních projektů. Román z chlapeckého prostředí revoluční Prahy 1847 – 1848 „Časné jaro“, román „Tábor nad vodopády“, inspirovaný oddílovým táborem v Tatrách v roce 1949, povídky o mořeplavcích „Mořští tuláci“ a román z tichomoří „Ostrov velikého tabu“.
1977 Zemřela jeho manželka Vlasta.
1993 V nakladatelství Leprez vychází chlapecký román „Hoši na řece“.
1994 V nakladatelství Leprez z pozůstalosti vychází chlapecký román „Tábor nad vodopády“.
1996 Poslední posmrtně vydaný román „Ve stopách Odysseových“, dobrodružná plavba chlapecké posádky po Jaderském moři.

Pokud bude skauting u nás obnoven, bude muset být trochu jiný. Vznikl na počátku 20. století a odpovídal tehdejší době. Bude nezbytné ho přizpůsobit novodobým požadavkům.

Braťka

Není důležité, pod jakou vlajskou oddíl existuje, ale jakými principy se řídí a jakou činnost vykonává.
(Jak to formuloval Švígo: Neodložili jsme s krojem i myšlenku)

Braťka